Bokomtale

BOKOMTALE

TILLIT OG UNDRING
Eldbjørg Gjessing Paulsen
BARNET UNDER 3 ÅR HJEMME OG I STEINERBARNEHAGER
Kolofon forlag AS, 2008
ISBN: 978-82-300-0397-8

Denne boken av Eldbjørg Gjessing Paulsen er svar på et lenge uttalt behov i det steinerpedagogiske miljøet i Norge. Formålet med boken, slik hun selv beskriver det i forordet, er å vekke en interesse for hvem det lille barnet er og for hvordan vi kan forstå ham eller henne. Og boken vekker interesse, men den gjør langt mer enn det; den er et pedagogisk og praktisk verktøy for foreldre og barnehage med et innhold som vi gjenkjenner som nødvendig kunnskap for alle som vil la sitt arbeid med små barn ledes av steinerpedagogiske impulser. Uten å bli påtrengende, livsfjern eller gammeldags, er den hele veien trofast mot særpreget i vår pedagogikk. Med solid forankring i det antroposofiske menneskebildet omtales vårt arbeid med et lett og allment tilgjengelig språk. Boken viser oss barnet som langsomt skiller seg selv ut fra omverden. Den viser oss hvordan vi som voksne kan være støttende, men likevel tilbakeholdne med hjelpen vi byr dem og den gir oss tillit til at hvert barn kan finne sin vei. Å kunne glede seg over små ting, styrker barnets livskvalitet, sier Eldbjørg, og nettopp ved å la barnet selv få ta sine små steg inne i verden, hjelper vi dem til en slik styrket livskvalitet. Likedan er det med språket, som med de voksnes undrende ledsagelse, spirer frem gjennom samspill og lek. At noen barn trenger mer støtte enn andre, og at det finnes vanskelige oppgaver underveis både for store og små, er ingen hemmelighet, men hvilken stemning vi lar prege arbeidet, er hele tiden avgjørende, lar hun oss forstå. Barnets utvikling er avhengig av gode, voksne forbilder og Eldbjørg bruker god plass til å legge frem de forskjellige sidene ved denne oppgaven. Vilje, følelse og tenkning utvikles hos barnet i det daglige samlivet med oss voksne, og i boken finner vi alt dette beskrevet konkret og metodisk. Det fysiske miljøets betydning og barnet som sanser verden, belyses på samme metodiske måte; beskyttende og utfordrende inne og ute skal det være. Det sosiale livet blant de små er også behandlet. Vi får et gripende eksempel på hvordan barn gjennom mestring av egen kropp og av samspillet seg imellom, med ett oppdager ”vi-et”! Innsiktsfull forteller Eldbjørg også om rytmens betydning. Ikke minst gir kapitlet ”Barn staver ”kjærlighet” slik : T-I-D.” oss et bilde av hvor viktig det er å være til stede med hele seg i det en gjør, senke tempoet og unngå å gjøre mange ting på en gang. Når vi har en rytme der innpust og utpust veksler, og det skapes lommer av nærende egentid, får og også barna ro. Trivsel hos de voksne blir trivsel for barna og omvendt. Gode sirkler skapes.

Gjennom tema for tema leder Eldbjørg oss rundt i barnehagelivets virkelighet. Hun viser oss hvordan ukerytmen preges av ukedagenes faste meny, hvordan årstidsfestene kan antydes for de små, hvordan samlivet og samarbeidet med 3 – 6 årsgruppen sakte utvider de smås verden og hvordan leken stadig er barnets livsform og dypeste alvor. Hun tegner et bilde av en barnehage som ønsker velkommen, allerede i yttergangen. Rom for rom holder hun frem for oss, og hennes erfaring og innsikt lyser gjennom ordene. Likedan får utemiljøet sin del, naturen, sansningen, undringen – og den voksne som undrer seg med den lille: se! Gråstein glitrer – den blir til gullstein!

Samarbeidet mellom medarbeiderne og samarbeidet med foreldrene blir og viet mye oppmerksomhet. Tilliten, åpenheten og samtalene må få danne bro mellom barnets verdener. Barnehagen er, og må være et supplement til foreldrene, hevder hun. Nettopp dette gjør kollegiemøtene viktige, møtene der personalet sammen ser mot og videreutvikler det arbeidet de står midt inne i. Vi lærer hele livet, sier Eldbjørg. Lærer og undrer oss med barnet som oppdrar seg selv, – og hun avslutter. ”Oppdragelse handler om å møtes på godt og ondt. Jeg lærer meg selv å kjenne gjennom møte med de andre. Opplevelser i barndommen henger tett sammen med opplevelsen av egen identitet som voksen.”

Eldbjørg vier en stor del av boken sin til metodisk og praktisk beskrivelse av planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og refleksjon av arbeidet med en småbarnsgruppe. Dette gjør boken til et anvendelig redskap i det enkelte personalet. Det er mye stoff å ta av i denne lille boken, både til studie, konkret oppfølging og samtale. I tillegg er her en lang rekke noter bakerst og en litteraturliste med nyttig tilleggslitteratur.

Boken gjør på ingen måte krav på å dekke alle sider ved livet i en moderne småbarnsavdeling i en norsk steinerbarnehage. Eldbjørg tar for eksempel ikke opp ernæring i boken sin. En av tingene som imidlertid gjør denne boken til et særlig viktig supplement til den litteraturen som allerede eksisterer om småbarnspedagogikk, er nettopp at den er tilpasset forholdene i vår tid og skrevet av en av våre egne, erfarne småbarnspedagoger. Boken er gjennomillustrert med vakre fotografier fra livet i Stjerneglimt Steinerbarnehage, vâre og nære på samme tid. Innholdet her inngår allerede som pensum på Steinerhøyskolen og er med denne utgivelsen blitt atskillig lettere tilgjengelig. Boken burde være i en hver barnehages eie, og jeg håper mange barnehagekollegiene rundt om vil finne tid til å fordype seg i den i fellesskap i. Selv om den særlig retter seg mot alle dem som har sitt virke hos de minste barna og gir klare, konkrete råd til dem, innholder teksten også svært mye som kan være vekkende for oss alle. Dette er en bok som bærer preg av å være skrevet av et menneske med dyp kjennskap til det lille barnet. Vi kan hele tiden fornemme forfatterens opplevelser og betraktninger knyttet til sitt eget liv med barnet gjennom ordene. Dette har hun selv sett og levd seg inn i. Hun beskriver varmt hvert enkelt av den lilles steg. Med ærbødighet og respekt viser hun oss hvordan menneskets egenart og individuelle livsvei lyser mot oss allerede fra de små. Nennsomt og klokt råder hun oss, forsiktig men konkret øser hun av sin erfaring og råder oss til å bevare og støtte barnets naturlige vekst. Med inderlighet og alvor ber hun oss om å trå varlig inn i det lille barnets livsverden. Takk til Eldbjørg! Dette har vi savnet.

Astrid Helga Sundt

Legg igjen en kommentar