Vedtekter for Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage

Gjeldende fra 29.11.2019

§1. Eierforhold

Navn: Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehag
Adresse: Store Solåsen 6b, 4843 Arendal
Barnehagen er organisert som en næringsdrivende og ideell stiftelse og er virksomhetens øverste organ.

§2. Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Stjerneglimt Steinerbarnehage i samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske impulser og det antroposofiske verdigrunnlag og menneskesyn.

Det forventes at de ansatte setter seg inn i dette.
Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling ved å ta vare på barnets innerste individualitet i tillit til at det finnes naturgitte lovmessigheter i barnets oppvekst.
Barnet betraktes ut fra et helhetlig perspektiv som et fysisk, sjelelig og åndelig vesen.

Det er et mål å skape et indre koordinatsystem for det gode, det vakre og det sanne i verden og respekt for alt levende. Et mål i Steiner pedagogikken er å styrke barnets identitet og samspill med andre mennesker slik at barnet som voksen kan fremstå som et kreativt, handlingskraftig og fritt tenkende menneske.

Virksomheten har et ideelt pedagogisk formål som på alle områder etterstreber en naturnær pedagogikk. Det innebærer bruk av økologiske produkter, både når det gjelder materialer, hagebruk og ernæring.
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Barnehagen er medlem av Forbundet Steinerbarnehager i Norge og IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education)

§3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 200 000

§4. Styret

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

§5. Styrets sammensetning:

Stiftelsens styre skal ha minst 7 medlemmer og er stiftelsens øverste organ.
Daglig leder er medlem av styret. De øvrige medlemmene velges av styret. Styret skal i tillegg til daglig leder bestå av 1 representant fra de ansatte, 1 fra foreldrene. Kun 3 styremedlemmer kan velges hvert år på grunn av kontinuitet.

Det bør kun velges personer til styret som har interesse for antroposofi og steinerpedagogikk.
Styret konstituerer seg selv.
Daglig leder kan ikke velges til styreleder.
Styret består av styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer
Styret kan treffe beslutning når minst 5 av styremedlemmene er tilstede og deltar i styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at minst 5 av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at det blir utarbeidet stillingsbeskrivelser, foreta tilsettinger samt fastsette årsplan sammen med daglig leder, budsjett og reviderte regnskap for stiftelsen og utarbeide årsberetning.
Styret avgjør søknader om opptak i barnehagen etter innstilling fra daglig leder.
Styreleder og nestleder i fellesskap tegner stiftelsen utad.

§6. Daglig leder:

Barnehagens daglige leder ansettes av styret.
Daglig leder har 3 hovedfunksjoner:

  1. Pedagogisk leder
  2. Personalleder
  3. Administrativ leder
    Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem HMS som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder har ansvar for ar alle ansatte har levert politiattest og taushetserklæring
Daglig leder skal utarbeide årsplan for barnehagen i samsvar med stiftelsens formål.
Daglig leder skal sørge for at barn i barnehagen og dens ansatte er forsikret i den perioden de er i barnehagen. Ved mindre skader må foreldre/foresatte betale egenandel selv.

§7. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen og legger det frem for stiftelsens styre før endelig opptak.

§8. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er fra alle kommuner i Aust-Agder og har samordnet opptak med Arendal kommune.

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Barn som får tildelt plass, får beholde plassen frem til skolestart. Foreldre/foresatte med barn i barnehagen sender skriftlig bekreftelse om de fortsatt ønsker plass for neste barnehageår (påfølgende høst- og vårsemester).

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

b) Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i barnehagen.

c) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

d) Barn som søker steinerskolen, eller barn av ansatte ved steinerskolen

e) Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen så sant det lar seg gjennomføre.

§9. Fastsettelse av foreldrebetalingen, oppsigelse

Foreldrebetalingen fastsettes av styret, vi følger de faste kommunale satser med mulighet for å søke redusert betaling
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/sok-om-lavere-pris-pa-grunn-av-lav-inntekt/

Matpenger kommer i tillegg som fastsettes av styret hvert år.

Daglig leder skal sørge for at foreldre/foresatte med barn i barnehagen forplikter seg til at oppsigelsestiden for å ta ut barn er én måned fra den 1. i hver mnd. for høstsemesteret og to måneder for vårsemesteret, og sørge for at det betales foreldrebidrag i oppsigelsestiden. Oppsigelsen skal være skriftlig.
Det vises ellers til avtale om disponering av barnehageplass.

§10. Leke- og oppholdsareal

Barnehagen er godkjent for 44 plasser. Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 for barn over 3 år og 5 m 2 for barn under 3 år Netto oppholdsarealer 297 m2

§11.Åpningstid og ferier

Barnehagen har åpent fra kl. 0730 til kl. 1615 hver dag.
Ferier: Barnehagen har stengt i hele juli og første uke i august, juleferie og påskeferie og inneklemte dager.
I høst/ vinterferien har barnehagen åpnet med bindende på melding.
Endringer fastsettes av stiftelsesstyret i samråd med daglig leder

§12.Forsikring:

Både barn og ansatte er ulykkesforsikret i barnehagen

§13.Samarbeidsutvalgets sammensetning og myndighet.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ mellom barnehagen og foreldrene.

a) Samarbeidsutvalget kan forelegge saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagen.

b) Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

c) Samarbeidsutvalget skal ha minst 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte.

d) Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

e) Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget og ellers når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.
Samarbeidsutvalget fører egen protokoll. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen.

§14. Foreldreråd

a) Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

b) Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

c) Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

d) Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

e) Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

f) Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.

g) Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

§15. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Taushetsplikt

Taushetsplikten omfatter forhold som er av privat karakter om barn, hjem, andre ansatte eller forhold som vedrører driften.
Taushetsplikten er en viktig forutsetning for at barnehagen skal bli betrodd opplysninger om barns familieforhold som kan være avgjørende for barnets opphold, trivsel og utvikling i barnehagen.
Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om opplysninger om personlige forhold man får kjennskap til som ansatt i barnehagen, og en plikt til å hindre at noen på annen måte får kjennskap eller tilgang til slike opplysninger.

Opplysningsplikt

Barnehageloven § 21 pålegger barnehagepersonalet å gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten om forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, når taushetsplikten ikke er til hinder for det.
Barnehageloven § 22 pålegger barnehagepersonalet, uten hinder av taushetsplikt, å gi opp-lys¬ninger av eget tiltak til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at det foreligger mishandling av barn i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Politiattest

I følge § 19 i barnehageloven skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

§16. Interkontroll

Barnehagen er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Barnehagen har Verneombud og egen internkontroll som følger PBL Mentor sine retningslinjer.

§17. Dugnad

Vi legger stor vekt på foreldrearbeid og forventer deltagelse på foreldremøter, kurser, dugnader, julemarked og lignende som blir arrangert i regi av Barnehagen og/eller Samarbeidsutvalget.
Foreldremøter og dugnader i regi av barnehagen er obligatorisk!

§18. Vedtektsendringer/avvikling

Dersom stiftelsen omdannes eller avvikles, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål.
Dersom stiftelsen bringes til opphør, skal eventuelle disponible midler, etter at alle kostnader er dekket, anvendes til steinerpedagogiske/antroposofiske virksomheter nasjonalt eller internasjonalt etter vedtak i stiftelsens styre.