VEDTEKTER FOR STJERNEGLIMTS FORELDRERÅD/ SAMARBEIDSUTVALGET; SU

1. MEDLEMSKAP
Foreldrene/foresatte til barna i barnehagen utgjør Foreldrerådet for Stjerneglimt Steinerbarnehage.

2. FORMÅL
Foreldrerådet skal styrke fellesskapet mellom barn, foreldre og ansatte.

Det skal styrke foreldrenes forståelse for barnehagens pedagogiske grunnlag. Foreldrerådet skal være med på å bidra til nyanskaffelser til barnehagen og bidra til internasjonale prosjekter. Ved årsoppgjøret fordeles inntektene 50 % - 50 %.

3. AKTIVITETER
Dette innebærer følgende for medlemmene: arbeidsmøter/dugnader, turer, foreldrefest samt forberedelse og deltagelse i forbindelse med julemarked.

4. STYRET
Styret skal bestå av likt antall foreldre- og ansattrepresentanter. Styret består av leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Styret fungerer som valgkomite. To av medlemmene er på valg hvert år.

5. AKTIVA
Foreldrerådets aktiva skal gå til barnehagen og internasjonale prosjekter.

6. ENDRINGER
Foreldrerådet foretar eventuelle endringer i vedtektene. Forslag til vedtektsendringer må være gjort kjent for medlemmene og krever 2/3 flertall.

7. ÅRSMØTET
Årsmøtet avholdes på våren hvert år. Årsmøtet skal inneholde årsmelding, regnskap og valg.